Algemene voorwaarden Studentenvereniging Phileas Fogg

1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van studenten vereniging Phileas Fogg;
‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend -een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot een musical-, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement(en);

‘De koper’, de kopende partij die het ticket koopt, kan ook met ‘u’ aangeduid worden.
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Studentenvereniging Phileas Fogg en de koper tot koop en aflevering van tickets;
‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een of meerdere evenementen;

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studentenvereniging Phileas Fogg zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshops van Studentenvereniging Phileas Fogg aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studentenvereniging Phileas Fogg worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Studentenvereniging Phileas Fogg ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6 Alle aanbiedingen van Studentenvereniging Phileas Fogg en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.7 Partners van Studentenvereniging Phileas Fogg kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de koper via Studentenvereniging Phileas Fogg of haar partners een of meerdere Tickets heeft gekocht.
2.8 Studentenvereniging Phileas Fogg is gerechtigd de door de koper opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.
2.9 Studentenvereniging Phileas Fogg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Studentenvereniging Phileas Fogg de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Studentenvereniging Phileas Fogg dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Studentenvereniging Phileas Fogg zijn vrijblijvend en Studentenvereniging Phileas Fogg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen is er sprake van pakketprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Studentenvereniging Phileas Fogg kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Per bestelling betaalt de koper een vast bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan variëren per Evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten.
3.6 Studentenvereniging Phileas Fogg houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van tickets heeft Studentenvereniging Phileas Fogg, zodra de tickets niet meer beschikbaar zijn, het recht dezelfde tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat de koper een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Studentenvereniging Phileas Fogg niet aansprakelijk.
3.8 Indien de koper  met enige betaling in gebreke is, is Studentenvereniging Phileas Fogg gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.9 Het storneren van een door Studentenvereniging Phileas Fogg ontvangen bedrag ontslaat de koper  niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
3.10 Indien Studentenvereniging Phileas Fogg (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door de koper verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van de koper, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Studentenvereniging Phileas Fogg Tickets
4.1 Studentenvereniging Phileas Fogg Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 De kopers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.3 Tickets mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Studentenvereniging Phileas Fogg bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.
4.4 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Studentenvereniging Phileas Fogg.
4.5 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom voor een persoon bruikbaar het kopiëren van tickets is nutteloos.

5. Annulering en teruggave
5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Studentenvereniging Phileas Fogg trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Studentenvereniging Phileas Fogg haar best doen de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de koper voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Studentenvereniging Phileas Fogg is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.
5.3 Studentenvereniging Phileas Fogg is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Studentenvereniging Phileas Fogg daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Studentenvereniging Phileas Fogg zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Studentenvereniging Phileas Fogg.
5.4 Studentenvereniging Phileas Fogg zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Studentenvereniging Phileas Fogg verleende diensten, zoals reserveringskosten. reis- of verblijfkosten, kosten van juridische bijstand en/of andere kosten, hoe ook genaamd. Studentafenvereniging Phileas Fogg aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven, .

6. Betalingen
Studentenvereniging Phileas Fogg accepteert iDEAL en SEPA machtigingen. Pas als de betaling of de betaling van het eerste termijn akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering
7.1 De tickets worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Tickets worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van de koper. De koper dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement, dit kan echter ook elektronisch meegenomen worden.
7.2 De door Studentenvereniging Phileas Fogg opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zoverdat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Studentenvereniging Phileas Fogg verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Studentenvereniging Phileas Fogg daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Studentenvereniging Phileas Fogg de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
9.3 Studentenvereniging Phileas Fogg is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Studentenvereniging Phileas Fogg kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Studentenvereniging Phileas Fogg (dan wel door koper ingeschakelde derden), is Studentenvereniging Phileas Foggniet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Studentenvereniging Phileas Fogg geldt als volledig bewijs van het bestaan, deinhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Studentenvereniging Phileas Fogg in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Studentenvereniging Phileas Fogg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Studentenvereniging Phileas Fogg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
12.1. De koper van een door Studentenvereniging Phileas Fogg geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Studentenvereniging Phileas Fogg geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Studentenvereniging Phileas Fogg niet aansprakelijk zijn.
12.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Studentenvereniging Phileas Fogg zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
12.4 Koper van een door Studentenvereniging Phileas Fogg geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Studentenvereniging Phileas Foggrust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

13. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Studentenvereniging Phileas Fogg in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studentenvereniging Phileas Fogg vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.